Nechcete zaměstnávat osobu navíc - S účetnictvím od nás nemusíte

Profil společnosti

Naše společnost byla založena v roce 1998. V té době jsme podnikali jako fyzická osoba. V roce 2009 jsme se transformovali na společnost s ručením omezeným. Sídlíme v Hradci Králové v areálu Vysokoškolských kolejí Univerzity Karlovy Na Kotli.

Jsme profesionální společnost, která se zaměřuje na poskytování služeb v oblasti informačních technologií, finančního účetnictví, mezd, personalistiky a daňového poradenství. Nabízíme služby pro malé a střední firmy, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) i fyzické osoby. Našimi klienty jsou společnosti z různých oborů činnosti. Patří mezi ně například obchodní firmy, výrobní společnosti, zdravotní poliklinika, dopravní a spediční společnosti.

Díky investicím do moderních technologií, mohou naši klienti sledovat stav svého účetnictví on-line v zabezpečené klientské zóně. V dnešní době není problém elektronický oběh dat, což nám umožňuje poskytovat služby po celém území České republiky.

Samozřejmostí je pojištění odpovědnosti firmy za škody vzniklé při výkonu předmětu podnikání. Tím se redukuje jakékoli riziko na straně klienta. Naše společnost doposud nemusel uplatnit žádnou pojistnou událost. Což potvrzuje kvalitu a spolehlivost naší práce.

Naší prioritou je spokojenost zákazníka a profesionální řešení, které podporuje úspěch našich klientů.

Naše nabídka

Ceník

Kontakt

Nabidka Ceník Kontakt
Nabízíme vedení daňové evidence a účetnictví Informační ceník našich služeb Kontaktujte nás
Naše nabídka Ceník Kontakt
     

Vedení účetnictví nabízíme dle požadavků klienta. Je na Vás, jestli chcete vést účetnictví měsíčně, čtvrtletně, nebo ročně. Účetnictví můžeme vést u nás ve firmě, na našem účetním programu, můžeme se připojit do Vašeho systému přes vzdálenou správu, případně můžeme vést účetnictví na Vašem softwaru u Vás ve firmě.

Naše nabídka

Outsourcing - externí vedení účetnictví

Outsourcing pochází ze dvou anglických slov. A to ze slova out - vnější a source - zdroj.

Outsourcing mzdové a personální agendy je jedním z nástrojů moderního řízení podniku. Ve světě je outsourcing již řadu let hojně využíván jako prostředek ke zvýšení finanční výkonnosti a konkurenceschopnosti. Popularita outsourcingu každoročně roste jak v České republice tak v zahraničí. Nadále přibývá společností, které vidí v outsourcingu konkurenční výhodu. Doba, kdy jednotlivé společnosti byly schopné zabezpečit veškeré činnosti pomocí vlastních zdrojů lépe, již dávno minula. Naše společnost je plně připravená Vás odborně podpoři ve Vašich nových rozhodnutích.

Outsourcing účetnictví nabízíme našim zákazníkům v několika typech:

Externí účetnictví off-line

Tuto variantu zpracování účetnictví využívají zejména menší firmy s nižšími nároky na rychlost zpracování. Vy nám fyzicky předáte účetní doklady (lze předat i kopie) a my Vám předáme v dohodnuté periodicitě (měsíčně, čtvrtletně, ročně) zpracované účetnictví. Za případnou chybu v účetnictví nese plnou odpovědnost naše společnost. Našim zákazníkům poskytujeme odhad jejich hospodářského výsledku již na konci listopadu příslušného zdaňovacího odbobí.

Externí účetnictví on-line

Tato varianta je našimi zákazníky nejčastěji využívaná. Jedná se o mezistupeň mezi externím vedením účetnictví a účetní supervizí. Je vhodná pro středně velké společnosti nebo nové pobočky zahraničních firem, které nechtějí zadávat doklady do systému a řešit agendu s tím spojenou, ale zároveň potřebují mít přístup do informačního systému pro aktuální informace a data. Významným rozdílem proti standardnímu externímu účetnictví je absence předávání dokladů. V tomto případě jsou doklady poskytovány v zabezpečené elektronické podobě. Vy máte on-line přístup k důležitým informacím pro řízení firmy stejně jako v případě zpracování účetnictví vlastní účtárnou.

Účetní supervize

Supervize účetnictví probíhá tak, že na provoz ekonomického oddělení našeho zákazníka dohlíží zkušená externí  hlavní účetní, která je odpovědná za zpracování účetnictví. Jedná se o ideální mezistupeň mezi vlastní a externí účtárnou. Velkou výhodou tohoto typu vedení účetnictví je zejména levnější provoz celého ekonomického oddělení. Není třeba zaměstnávat vlastní hlavní účetní se všemi riziky a náklady na její práci jako jsou mzda, odvody, dovolená, benefity, školení, IT náklady, riziko fluktuace, omezené ručení za chyby a další.

 Vedení účetnictví a daňové evidence

Účetnictví a daňovou evidenci zpracováváme v ekonomickém systému Money S3.

Vedení účetnictví

Účetnictví vedou všechny právnické osoby a fyzické osoby podnikající jako OSVČ, které nevedou daňovou evidenci, případně neplatí daně paušálem.

Vedení účetnictví zejména zahrnuje:

Zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí. Vyhotovení přehledů dle požadavků klienta. Zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení a hlášení Intrastat. Zpracování ostatních daní, mezi které patří daň z příjmu, silniční daň, darovací daň a další daně. Přípravu podkladů ke kontrole, zastupování na úřadech, účetní poradenství. Vedení pomocných evidencí jako jsou majetek, sklad a podobně. Předání dokladů je možné v sídle Vaší společnosti, popřípadě dle vzájemné dohody.

Vedení daňové evidence

Daňovou evidenci vedou fyzické osoby podnikající jako OSVČ, které nejsou účetní jednotkou, jejich obrat nepřekročil za minulý kalendářní rok 25 milionů korun, nejsou účastníkem sdružení a nejsou zapsáni v obchodním rejstříku. Pokud fyzické osoby nesplňují některý z těchto bodů, musí vést účetnictví. Pro vedení účetnictví se fyzická osoba může rozhodnout též dobrovolně.

Vedení daňové evidence zejména zahrnuje:

Vedení evidence příjmů a výdajů dle požadavků daňových zákonů, evidenci majetku, přiznání k DPH. Daňová závěrka je prováděna jednou ročně. V průběhu roku dle požadavků klienta předkládáme výsledky hospodaření s předběžným výpočtem daňového zatížení. Předání dokladů je možné v sídle Vaší společnosti, popřípadě dle vzájemné dohody.

Po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané doklady za celé účetní období a účetní sestavy přehledně uspořádané na CD. Na CD naleznete účetní deník, hlavní knihu, seznam otevřených pohledávek a závazků, roční účetní závěrku, daňové přiznání a další.

 Mzdový outsourcing

Proč byste měli využívat outsourcing mzdové agendy?

Výrazně uspoříme Váš čas a umožníme Vám soustředit se na Váš hlavní předmět činnosti. Ochráníme osobní data Vašich zaměstnanců. Snížíme Vaše náklady a zvýšíme jejich transparentnost. Pomůžeme Vám zvýšit efektivitu pracovních procesů. Zajistíme stejnou úroveň služeb pro všechny Vaše zaměstnance. Zbavíme Vás odpovědnosti za zpracování mezd. Budeme respektovat Vaše individuální požadavky. Garantujeme Vám správnost a včastnost zpracování mezd v souladu s aktuální legislativou.

Zpracování mezd zahrnuje:

Přihlášení a odhlášení zaměstnanců na OSSZ a ZP. Zpracování mezd dle předaných podkladů (měsíční, úkolová, hodinová). Zpracování měsíčních přehledů pro OSSZ a ZP. Přípravu příkazů k úhradě pro povinné odvody a výplaty mezd. Zpracování Evidenčního listu důchodového pojištění (ELDP). Zpracování ročního zúčtování daně. Jednání a účast při kontrolách vyplývajících z mezd a personalistiky.

Další služby

Můžeme Vám nabídnout i další služby, jako je zpracování a vedení účetních a mzdových směrnic, účetní a daňové poradenství. Dále Vám můžeme nabídnout digitalizaci dokumentů a to především došlých účetních dokumentů do elektronické podoby a následné připojení k příslušnému účetnímu řádku v ekonomickém systému Money S3, nebo přímo u zákazníka na jeho softwaru.

Ceník

Cena za vedení účetnictví je velmi individuální a stanovuje se na základě požadavků klienta. Ceny je možné stanovit buď měsíčním paušálem, nebo za jednotlivé položky. V ceně jsou zahrnuty tyto položky: vedení hlavní účetní knihy, vedení peněžního deníku, vedení knihy vystavených a přijatých faktur, pro plátce DPH vedení evidence DPH, kontrolní hlášení DPH, daňové přiznání, vedení skladové evidence, vedení evidence majetku, přiznání k ostatním daním, podání dokumentů přes datovou schránku, zastupování na úřadech, administrace dokladů, roční účetní závěrka a další.

Jako samostatnou položku účtujeme rekonstrukci účetnictví, zprostředkování odkladu daňového přiznání, zpracování statistických výkazů.

Orientační ceny za měsíční paušál jsou uvedeny v Kč bez DPH a zahrnují 30 účetních dokladů měsíčně.

Vedení účetnictví pro plátce DPH od 1 700 Kč/měsíc.

Vedení účetnictví pro neplátce DPH od 1 500 Kč/měsíc.

Vedení daňové evidence pro plátce DPH od 900 Kč/měsíc.

Vedení daňové evidence pro neplátce DPH od 700 Kč/měsíc.

Vedení mzdové evidence od 150 Kč/měsíc za jednoho zaměstnance.

Kontakt

AVE-IT s.r.o.

Na Kotli 1147/5

500 09 Hradec Králové

 

Zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové

IČ: 287 80 992

Tel.: + 420 495 763 650

Mobil: + 420 778 055 969

Kontaktní formulář

Kontaktujte nás